Odnowienia praw

Zróżnicowany jest czas trwania monopolu przyznanego przez ustawodawcę w odniesieniu do poszczególnych praw własności przemysłowej. Utrzymanie prawa wyłącznego w mocy wymaga cyklicznego wnoszenia opłat do właściwego organu w należnej wysokości. Terminy wnoszenia opłat okresowych za ochronę różnią się w zależności od rodzaju prawa oraz procedury czy kraju ochrony.

W postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP dla wynalazków chronionych patentem czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat, a dla praw ochronnych na wzory użytkowe jedynie 10 lat. Różne są też tryby wnoszenia opłat za ochronę. W przypadku patentów opłaty wnosi się każdego roku, a w przypadku wzorów użytkowych opłatę uiszcza się w podziale na cztery okresy. Z kolei w sytuacji udzielenia patentu dodatkowego pobierana jest opłata jednorazowa za ochronę wynalazku. Natomiast jeśli patent dodatkowy stanie się patentem, pobiera się opłaty okresowe za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku.

W postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) ochronę wynalazków opłaca się już na etapie toczącego się postępowania, począwszy od trzeciego roku ochrony. Potem, w zależności od wyboru procedury (walidacja lub patent o jednolitym skutku), opłaty za ochronę wnosi się do urzędów krajowych bądź do EPO.

Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w UPRP, podzielonego na pięcioletnie okresy. Jeszcze inaczej wygląda czas trwania ochrony znaku towarowego. W przypadku tego prawa ochrona liczona jest od daty zgłoszenia i trwa 10 lat, natomiast może być przedłużana na kolejne 10-letnie okresy bez ograniczeń czasowych. Znane wszystkim marki utrzymują ochronę znaków towarowych przez dziesięciolecia. W przypadku oznaczeń geograficznych ich ochrona jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych prowadzonego przez UPRP.

Nadzorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych to duża odpowiedzialność, gdyż nieuiszczenie należnej opłaty okresowej w wymaganym terminie może prowadzić do utraty udzielonego prawa. Z przyjemnością weźmiemy ten obowiązek na siebie, pozostawiając przedsiębiorcom przestrzeń do kreatywnej pracy. Doradzimy także,  jak optymalizować portfel praw wyłącznych, aby opłacać ochronę cennych aktywów IP, które stanowią o przewadze rynkowej biznesu naszych klientów.

Powierzając nadzór nad terminami opłat zespołowi FGGH IP, przedsiębiorca zyskuje  pewność, iż prawa własności przemysłowej klienta są należycie zabezpieczane przed ryzykiem wygaśnięcia ochrony z powodu braku należnej opłaty.
Doradzimy także w sytuacji, kiedy termin na wniesienie opłaty minął, sprawdzając możliwe środki zaradcze, gdyż interes klienta jest dla nas najważniejszy.
Dostosowując strategię ochrony IP do sytuacji biznesowej klienta, zarządzamy również portfelem praw wyłącznych i optymalizujemy  koszty utrzymania ochrony.