Innowacje jako wskaźnik potencjału militarnego

W erze globalnej rywalizacji zdolność państw do rozwijania i eksploatacji nowych technologii jest kluczowym elementem budowania przewagi rynkowej. Natomiast w przypadku zastosowań militarnych potencjał do  implementacji innowacji stał się krytycznym czynnikiem rywalizacji strategicznej. Obecna presja i napięcia międzynarodowe zmuszają wiele państw do odbudowy albo uzupełniania potencjałów obronnych. Kluczowym czynnikiem do budowania przewagi operacyjnej staje się…

Szczegóły

Unijna reforma prawa farmaceutycznego – dokąd zmierzamy?

Trwające (przynajmniej) od 26 kwietnia 2023 r. dyskusje na temat tego, jak i w jakim duchu zmienić obowiązujące od lat prawodawstwo unijne w dziedzinie prawa farmaceutycznego pokazują wprost i dość boleśnie, jak spierają się ze sobą różne strony tego samego medalu, czyli przemysł producentów leków „innowacyjnych” oraz leków generycznych. Abstrahuję w tym miejscu od szerszych…

Szczegóły

Nowe obniżki opłat przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) dla mikroprzedsiębiorstw i innych organizacji

Cyklicznie, mniej więcej co dwa lata, Europejski Urząd Patentowy (EPO) dokonuje weryfikacji wysokości opłat urzędowych i je zmienia. Co do zasady opłaty te w większym lub mniejszym stopniu ulegają podwyższeniu, bądź pozostają na niezmienionym poziomie. Redukcja wysokości opłat urzędowych następuje bardzo rzadko, ale zmiana z jaką mamy do czynienia od niemal tygodnia wprowadza znaczne obniżki…

Szczegóły

Zgłoszenia znaków towarowych w złej wierze – (nowa) wspólna praktyka UE

W dniu 22 marca 2024 r.  wydany został komunikat EUIPO w sprawie opracowania we współpracy z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE wspólnych praktyk dotyczących zgłaszania znaków towarowych w złej wierze. Opracowanie nowych, zharmonizowanych zasad obejmujących tematykę zgłoszeń znaków w złej wierze jest wynikiem potrzeby ujednolicenia praktyk, w związku z różnym podejściem państw członkowskich…

Szczegóły

Własność Intelektualna w strategii organizacji w zakresie ESG

Czym jest ESG? To pojęcie (ESG Environmental, Social, Governance) oznacza zintegrowane podejście do analizy i oceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem perspektywy: środowiskowej, społecznej i zarządczej (ład korporacyjny). Służy zrozumieniu tego, jak dana firma wpływa na swoje otoczenie i jakie wartości kierują jej działaniami. Uwzględnienie czynników ESG w strategii biznesowej potwierdza odpowiedzialność i dojrzałość organizacji oraz daje…

Szczegóły

PROGRAM SME FUND 2024

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) realizuje Program SME Fund 2024 The Ideas Powered for Business. Rusza kolejna (IV) edycja naboru wniosków w ramach dotacji. Kiedy? START:         22.01.2024      KONIEC: 06.12.2024 Dla kogo? Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę w Unii Europejskiej oraz MŚP z Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce oraz tych,…

Szczegóły

Czy można uzyskać patent europejski w Gruzji

Europejska Organizacja Patentowa zrzesza obecnie 39 państw członkowskich, w tym 27 z UE, jedno państwo rozszerzenia – Bośnię i Hercegowinę (BA) oraz cztery państwa walidacji: Maroko (MA), Republika Mołdawii (MD), Tunezja (TN), Kambodża (KH). Składając pojedynczy wniosek o patent europejski, można uzyskać docelową ochronę w 44 krajach. Gruzja (GE) dołączy do rodziny państw walidacyjnych 15…

Szczegóły

Utrata prawa do znaku towarowego wskutek jego nieużywania

Co nam daje prawo do znaku towarowego Prawo do znaku towarowego gwarantuje jego właścicielowi niemal nieograniczoną w czasie wyłączność używania tego znaku dla konkretnie wskazanych towarów i/lub usług w stosunku do wszelkich osób trzecich. Tego rodzaju wyłączność stanowi wyłom pośród wszystkich innych praw własności przemysłowej, bowiem dobrze „pielęgnowane” prawo może służyć przedsiębiorcy przez długie lata,…

Szczegóły

Jak dowieść naruszenia patentu?

Dowodzimy naruszenia patentu w procesie Zgłębiając tajniki procesowe w procesie o naruszenie patentu należy w pierwszej kolejności zdefiniować co daje patent i jaki jest zakres ochrony, jaką daje uprawnionemu. Uzyskanie patentu na wynalazek daje jego właścicielowi „nieograniczone” (z pewnymi wyjątkami) prawo korzystania z wynalazku dotyczącego wytworu, sposobu jego wytworzenia lub zastosowania danego wytworu (3 kategorie…

Szczegóły

Prawo do bycia twórcą!

Prawa twórcy wynalazku Prawa twórców wynalazku zostały wymienione wyczerpująco w art. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp). Twórcom wynalazku przysługuje prawo do: DEFINICJA TWÓRCY Twórcą, w rozumieniu przepisów prawa, jest każda osoba, która wniosła wkład intelektualny w powstanie wynalazku. Ustalenie twórczości danej osoby to ustalenie faktyczne; prawa do bycia…

Szczegóły