Polityka prywatności

 1. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśnione zostały zasady, na jakich przetwarzane są pozyskiwane przez FGGH IP dane osobowe oraz podstawowe prawa użytkownika związane z przetwarzaniem przez FGGH IP danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych są:
  a) FGGH IP Kancelaria Prawno-Patentowa Helena Gajek, NIP: 599-248-93-88 Regon: 365497242, email: contact@fgghip.com
  b) FGGH IP Kancelaria Prawno-Patentowa Alicja Kicińska-Fujawa, NIP: 5511601944 Regon: 369566342, email:  contact@fgghip.com
  c) FGGH IP Kancelaria Patentowa Iwona Płodzich-Hennig, NIP: 583-265-62-74 Regon: 382002980, email: contact@fgghip.com
  d) FGGH IP Kancelaria Patentowa Piotr Godlewski, NIP: 566-188-60-61 Regon: 141315154, email: contact@fgghip.com,
  zwani dalej łącznie „Administratorem” lub „FGGH IP”.
 3. Dane osobowe zbierane przez FGGH IP są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. FGGH IP przetwarza dane osobowe, które użytkownik ujawnił na stronie internetowej www.fgghip.com lub w bezpośrednim kontakcie z Administratorem, tj. w wiadomości email adresowanej do FGGH IP lub podczas rozmowy telefonicznej. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
  nawiązania współpracy,
  zawarcia i wykonania umów z użytkownikami, w tym do wystawienia faktur i realizacji usługi,
  prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym przesyłanie newslettera,
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. FGGH IP zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe: 
  a) dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), 
  b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail), 
  c) dane dotyczące zatrudnienia, 
  d) inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu. 
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami, w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych lub na podstawie indywidulanych ustaleń.
 5. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do zebranych danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia. FGGH IP nie profiluje danych osobowych użytkowników jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FGGH IP jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, tj. przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych z FGGH IP, w tym także po ich wykonaniu, z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności; do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa; do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 8. W celu realizacji umowy FGGH IP może udostępniać zebrane dane pracownikom, współpracownikom, firmom kurierskim, operatorowi pocztowemu, operatorom systemów płatności on-line, firmom świadczącym na jego rzecz usługi IT, jak też innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przez organy administracji, służby państwowe i sądy. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Administrator zastosuje odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. W związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawnymi, FGGH IP może powierzać przetwarzanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Podmioty te będą wówczas zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 9. FGGH IP dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także nadzoruje bezpieczeństwo danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem lub utratą.

Pliki Cookies


Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
FGGH IP wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) konfiguracji serwisu,
c) tworzenia statystyk i analiz odwiedzin,
d) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu,
e) zapamiętania historii odwiedzonych.

Opracowano: 28.07.2023 r.