Prawa autorskie

 

Proces twórczy często prowadzi do powstania utworu, którego immanentną częścią są osobiste prawa autorskie. Ochrona nierozerwalnej więzi twórcy z utworem przejawia się między innymi w prawie do oznaczania go swoim nazwiskiem czy pseudonimem oraz decydowania o formie i zakresie wykorzystania stworzonego utworu.

Z praktyki wiemy, że zapewnienie ochrony przed nieuczciwym wykorzystaniem utworu już na tym początkowym etapie jego tworzenia, jak też zadbanie o uregulowanie praw stanowią warunek zapewnienia przedsiębiorcy możliwości jego legalnej eksploatacji,  z zachowaniem pełnej wyłączności.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie wsparcia przedsiębiorców w:

⦁ identyfikacji utworów podlegających ochronie i komercjalizacji,
⦁ przygotowaniu odpowiednich umów z twórcami (o stworzenie dzieła, przeniesienie praw, licencyjnych, o komercjalizacji), jak też
⦁ opracowaniu regulaminów wynalazczości.

Przygotowujemy analizy i opinie prawne, celem zidentyfikowania potencjału twórczego przedsiębiorcy, uporządkowania posiadanego portfolio praw, uregulowania praw z twórcami i zabezpieczenie ich zgodnego z prawem, komercyjnego,  wykorzystywania w biznesie. Bierzemy udział w negocjacjach, a  razie sporu sądowego – reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi w sporach o poszanowanie praw autorskich lub zwalczanie ich nieuczciwego wykorzystania przez osoby trzecie. Walczymy również o wynagrodzenia należne twórcom lub przedsiębiorcom.

Wiemy, jak ważne jest budowanie dobrych relacji biznesowych z twórcami, pracownikami, podwykonawcami. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele można zyskać, jeśli odpowiednio zadbamy o zapewnienie twórcom warunków do kreatywnej pracy, a następnie o uregulowanie praw własności, z poszanowaniem praw osobistych i majątkowych każdego z podmiotów uczestniczących w procesie twórczym. Mamy świadomość tego, jak duże znaczenie dla rozwoju biznesu ma dobrze zabezpieczona twórczość.

 

FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.