Walidacje patentów europejskich

Walidacja patentów europejskich (innymi słowy uznanie ważności patentu EP na terytorium danego kraju) jest istotnym aspektem budowania portfolio wszystkich podmiotów zainteresowanych korzystaniem z ochrony swojego wynalazku.

Procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO kończy się z chwilą wzmianki w Biuletynie EPO o udzieleniu patentu. W zależności od wyboru procedury ochrony możliwe jest uzyskanie monopolu w kilkudziesięciu krajach.

W przypadku ubiegania się o ochronę w Polsce dla patentu europejskiego konieczne jest przeprowadzenie procedury jego walidacji. Ponieważ Polska nie jest członkiem Porozumienia Londyńskiego, jak również nie ratyfikowała jeszcze Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, chcąc uzyskać ochronę patentową na udzielony już przez EPO patent, niezbędne jest złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia na język polski całego opisu patentowego.

Procedura walidacji patentu europejskiego w Polsce polega na złożeniu odpowiednich dokumentów i wniesieniu wymaganych opłat urzędowych przed Urzędem Patentowym RP. Po spełnieniu tych warunków patent europejski staje się skuteczny na terytorium Polski i traktowany jest w sposób analogiczny jak patent krajowy.

Podstawowe etapy w procesie walidacji patentów europejskich obejmują:

  • złożenie wniosku o walidację patentu europejskiego wraz z tłumaczeniem opisu wynalazku na język polski;
  • wniesienie należnych opłat urzędowych,  w tym opłaty za publikację;
  • formalną ocenę złożonego zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP pod kątem spełnienia wszystkich wymogów formalnych i ostatecznie;
  • publikację wzmianki o udzielonym patencie w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Po zakończeniu procesu walidacji patent europejski staje się równoważny krajowym patentom i podlega ochronie na tych samych warunkach. W celu utrzymania ochrony patentowej wymagane jest wnoszenie opłat okresowych, maksymalnie do 20 lat, licząc od daty zgłoszenia.

Rzecznicy patentowi FGGH IP oraz rozbudowana sieć naszych współpracowników zapewniają przeprowadzenie procesu walidacji patentu europejskiego z każdej dziedziny techniki. Nieprzekraczalny termin na dokonanie wszelkich formalności przed Urzędem Patentowym RP to 3 miesiące od daty publikacji udzielonego patentu europejskiego w Biuletynie EPO, stąd kluczowe jest przesłanie instrukcji dotyczących walidacji  odpowiednio wcześnie.

Realizujemy usługę walidacji kompleksowo, zapewniając profesjonalne tłumaczenie opisu wynalazku oraz przygotowanie dokumentacji wraz z prowadzeniem postępowania i w końcu monitorowaniem opłat okresowych. Jeśli zdecydujesz się walidować patent europejski w innych krajach niż Polska, doradzimy optymalną strategię ochrony i wraz z siecią zaufanych partnerów zagranicznych przeprowadzimy procedury walidacji.

W przypadku  gdy wybrany kraj należy do grupy członków Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, oferujemy również usługę uzyskania patentu o jednolitym skutku wraz z monitorowaniem wnoszenia opłat za ochronę.

Zapraszamy do współpracy z FGGH IP. Oferujemy sprawną komunikację, terminowość i bezpieczeństwo realizacji na wszystkich etapach procesu walidacji patentu europejskiego na terytorium Polski.