Wzory użytkowe

Wynalazki to rozwiązania o charakterze technicznym, które można chronić prawami wyłącznymi. Ochrona patentowa przyznawana jest na nowe rozwiązania, które w istotny sposób przyczyniają się do postępu technologicznego i nadają się do przemysłowego stosowania. W przypadku wynalazków, które są przedmiotami o trwałej postaci i mają zdefiniowaną konstrukcję lub kształt przestrzenny, tworząc spójny jednoczęściowy wytwór lub przedmiot złożony z połączonych ze sobą elementów, istnieje możliwość uzyskania prawa wyłącznego także wówczas, gdy przedmioty te spełniają tylko dwie przesłanki, a mianowicie są nowe i nadają się do przemysłowego stosowania.

Ubieganie się o ochronę wzoru użytkowego jest podobne do procedury uzyskiwania ochrony patentowej, przy czym prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na 10 lat. Ponieważ wzór użytkowy dotyczy przedmiotu o trwałej postaci, jednym z obligatoryjnych elementów dokumentacji jest rysunek techniczny przedstawiający rozwiązanie. Jeśli wzorem użytkowym jest wieloelementowy przedmiot, to części, z których się składa muszą być połączone ze sobą mechanicznie lub funkcjonalnie. Często jeden wytwór może być chroniony zarówno w postaci wzoru użytkowego – wówczas ochronie podlega aspekt techniczny wytworu, jak i wzoru przemysłowego –  wtedy chronimy cechy estetyczne tego wytworu.

W kancelarii FGGH IP wiemy, jak ważne dla biznesu jest wszechstronne spojrzenie na różne prawa własności intelektualnej, dlatego oferujemy kompleksowe usługi i doradzamy najlepsze strategie ochrony.

Przed dokonaniem zgłoszenia wzoru użytkowego oferujemy wykonanie badania, które wskaże zagrożenia mogące stanowić przeszkody w skutecznym uzyskaniu ochrony. Jeśli wynalazek dotyczy wytworu i w toku procedury ubiegania się o ochronę patentową okaże się, że uzyskanie patentu nie jest możliwe, wiemy, jak przeprowadzić procedurę konwersji zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy.

Jako wysokiej klasy specjaliści w uzyskiwaniu ochrony praw własności przemysłowej przeprowadzimy cały proces ubiegania się o ochronę  rozwiązania, jak również utrzymania prawa w mocy, czy  prowadzenia sporów dotyczących jego unieważnienia bądź naruszenia.