Zgłoszenia patentowe

Ochrona wynalazków wymaga przygotowania profesjonalnego opisu wynalazku, który uwzględnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez Urząd Patentowy. Prawidłowo przygotowana dokumentacja zgłoszenia patentowego ma kluczowe znaczenie dla każdego zgłaszającego. Opis wynalazku, a zwłaszcza zastrzeżenia patentowe mają decydujące znaczenie dla zakresu udzielonej ochrony i w konsekwencji dla uzyskiwanego przez uprawnionego rynkowego monopolu. Sporządzenie opisu wynalazku często poprzedzone jest badaniem patentowym, zwanym badaniem stanu techniki, w toku którego ustala się, jakie opublikowane dokumenty patentowe, należące do tej samej lub pokrewnej dziedziny techniki stanowią tło do przedstawienia zalet opisywanego rozwiązania. Po dokonaniu zgłoszenia patentowego w urzędzie patentowym treść opisu wynalazku może być modyfikowana jedynie w sposób zawężający, co oznacza, że dodawanie nowych informacji o rozwiązaniu nie jest możliwe w ramach tego samego zgłoszenia.

Zakres ujawnienia rozwiązania w opisie wynalazku często pozostaje w ścisłym związku z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i ustaleniem, jakie informacje zgłaszający decyduje się przedstawić w opisie rozwiązania, a jakie dane pozostaną niedostępne. Z kolei jednym z wymogów jest, aby wynalazek, na który udzielany jest monopol nadawał się do odtworzenia na podstawie opisu, bez potrzeby dodatkowej działalności twórczej. Znalezienie równowagi między skutecznym uzyskaniem ochrony a zabezpieczeniem kluczowych informacji jedynie jako know-how wymaga doradztwa doświadczonego rzecznika patentowego.

Krajowi i europejscy rzecznicy patentowi z FGGH IP zapewniają przygotowanie profesjonalnych i zgodnych z wymogami opisów wynalazków,  dokonywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym  w UPRP, w trybie europejskim w EPO oraz w trybie międzynarodowym  PCT przed Międzynarodowym Biurem Własności Intelektualnej (WIPO). Dzięki naszej wieloletniej praktyce i wypracowanym przez lata relacjom z rzecznikami patentowymi każdej specjalności na całym świecie wspieramy naszych klientów również w ubieganiu się o ochronę wynalazków zgłaszanych za granicą, które dokonywane są bezpośrednio w zagranicznym urzędzie patentowym lub są etapem procedury międzynarodowej. Wybór terytorialnego zakresu ochrony zależy zawsze od strategii i finansowych możliwości klienta. Pracując z ekspertami kancelarii FGGH IP, nasi klienci zyskują pewność, że dobierzemy właściwe, zoptymalizowane kosztowo instrumenty i procedury ochrony, które będą spójne z celami biznesowymi firmy.

Zapewniamy otwarty dialog z twórcami na etapie sporządzania opisu wynalazku, gdyż z naszego doświadczenia wynika, że merytoryczne wsparcie wynalazców w połączeniu z praktyczną wiedzą rzecznika pozwala na przygotowanie opisów dla nawet najbardziej skomplikowanych rozwiązań. Wierzymy w skuteczne współdziałanie, dlatego tak ważna dla nas jest współpraca z twórcami również na dalszych etapach postępowania przed urzędem patentowym. Jeśli jest ona zwieńczona uzyskaniem ochrony, daje nam to ogromną radość i zawodową satysfakcję.
Słowa mają olbrzymią moc, zwłaszcza w kontekście opracowywania zgłoszeń patentowych i ostatecznie zatwierdzonej treści zastrzeżeń patentowych, kluczowych dla zakresu uzyskiwanego monopolu. Zapraszamy do współpracy, chętnie zmierzymy się z każdym pomysłem, dlatego warto powierzyć nam przygotowanie opisu wynalazku i przeprowadzenie całej procedury zgłoszeniowej.

W ramach kompleksowego prowadzenia spraw zaopiekujemy się także udzielonymi patentami, monitorując terminy wnoszenia opłat okresowych za ich ochronę oraz w razie potrzeby będziemy bronić decyzji urzędu patentowego o udzieleniu patentu w postępowaniach spornych.