Zgłoszenia patentowe

 

Zgłoszenie wynalazku jest kluczowym procesem umożliwiającym ochronę prawną innowacji technicznych. Patent zapewnia Uprawnionemu wyłączność na korzystanie z danego rozwiązania technicznego, a tym samym chroni jego prawo przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez inne osoby czy firmy. Proces uzyskania patentu rozpoczyna się od dokładnego opracowania opisu wynalazku, który musi spełniać określone kryteria, takie jak nowość, poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność. Dokumentacja jest składana w odpowiednim urzędzie patentowym, na przykład w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) czy za pośrednictwem procedury międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty), w zależności od zakresu terytorialnego, na którym Zgłaszający pragnie uzyskać ochronę.

Po złożeniu, zgłoszenie jest poddawane szczegółowej weryfikacji przez ekspertów patentowych, którzy oceniają czy wynalazek spełnia wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne (tj. czy posiada zdolność patentową) do uzyskania patentu. Po pozytywnym rozpatrzeniu, patent zostaje udzielony, co daje jego właścicielowi prawo do wyłączności na okres 20 lat.

Zgłoszenie patentu w Urzędzie Patentowym

Dokładnie przygotowana dokumentacja patentowa jest kluczowa dla każdego Zgłaszającego, gdyż opis wynalazku oraz zastrzeżenia patentowe determinują zakres udzielanej ochrony, co ma bezpośredni wpływ na monopol rynkowy przysługujący Uprawnionemu.

Przygotowanie takiego opisu często poprzedza analiza stanu techniki. Po dokonaniu zgłoszenia patentowego w urzędzie, treść opisu wynalazku można modyfikować jedynie w sposób zawężający i modyfikować w oparciu o pierwotne ujawnienie, co oznacza, że rozszerzenie informacji poza pierwotne zgłoszenie jest niemożliwe. Ponadto, opis musi być na tyle szczegółowy, aby na jego podstawie można było odtworzyć wynalazek bez konieczności dodatkowej działalności twórczej. Ważne jest również, aby znaleźć odpowiednią równowagę między efektywnym uzyskaniem ochrony patentowej a zachowaniem kluczowych informacji jako know-how. To zadanie, w którym nieocenione okazuje się być wsparcie doświadczonego rzecznika patentowego, który pomoże zabezpieczyć interesy Zgłaszającego, dbając o odpowiednią prezentację wynalazku w dokumentacji patentowej.

Wsparcie FGGH IP w zakresie zgłoszeń patentowych

Rzecznicy patentowi z FGGH IP, zarówno krajowi, jak i europejscy, oferują przygotowanie profesjonalnych opisów wynalazków zgodnie z obowiązującymi wymogami. Nasza kancelaria skutecznie dokonuje zgłoszeń patentowych na poziomie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, europejskim w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz międzynarodowym w ramach procedury PCT przed Międzynarodowym Biurem Własności Intelektualnej (WIPO). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i solidnie wypracowanym relacjom z rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w różnych dziedzinach na całym świecie, zapewniamy wsparcie naszym klientom również w procesie ubiegania się o ochronę wynalazków za granicą, zarówno poprzez bezpośrednie zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych, jak i w ramach procedur międzynarodowych. Wybór zakresu terytorialnego ochrony jest zawsze dostosowany do strategii biznesowej i możliwości finansowych klienta. Współpraca z ekspertami FGGH IP daje Państwu pewność, że wybierzemy najbardziej odpowiednie metody i procedury ochrony, które będą w pełni zgodne z celami działalności biznesowej.

W naszej praktyce przykładamy wielką wagę do otwartego dialogu z wynalazcami podczas sporządzania opisu wynalazku, ponieważ połączenie merytorycznego wkładu twórców z praktyczną wiedzą rzecznika patentowego pozwala efektywnie opracować dokumentację nawet dla najbardziej złożonych innowacji. Uważamy, że skuteczna współpraca na każdym etapie procedury patentowej jest kluczowa. Osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie ochrony patentowej, przynosi nam ogromną radość i zawodowe zadowolenie.

Co więcej, oferujemy również kompleksową opiekę nad udzielonymi patentami, monitorując terminy wniesienia opłat okresowych za ich ochronę, a w razie potrzeby reprezentujemy Państwa w postępowaniach spornych dotyczących decyzji urzędu patentowego o udzieleniu patentu.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.