Zmiany w rejestrach

Cechą charakterystyczną praw własności przemysłowej jest długi okres trwania ich ochrony, co może wymagać dokonania zmian danych w rejestrach prowadzonych przez właściwe urzędy patentowe. Zmiana uprawnionego, ustanowienie zastawu, czy udzielenie licencji to typowe przykłady zdarzeń prawnych wymagających dokonania zmiany wpisów w rejestrach.

W celu dokonania zmiany danych w rejestrze należy przygotować wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi wnioskowaną zmianę. Dbałość o aktualizację danych w rejestrach jest istotna z uwagi na obowiązującą w prawie zasadę domniemania jawności i prawdziwości wpisów ujawnionych w rejestrach właściwych organów. Ponadto informowanie organu o zmianie danych jest obowiązkiem uprawnionego co oznacza, że brak poprawnych danych w rejestrze obciąża uprawnionego.

Jak ważne jest posiadanie prawidłowych danych, okazuje się najczęściej w sytuacji, gdy właściciel potrzebuje potwierdzić posiadanie swojego prawa lub wykazać się jego posiadaniem przed sądami lub innymi organami.

Zasada domniemania prawdziwości danych wpisanych do rejestru jest wiążąca w stosunkach pomiędzy podmiotem dokonującym wpisu do rejestru a osobami trzecimi. Jest to również istotne dla osób trzecich, podejmujących decyzje biznesowe  w oparciu o dane ujawnione w rejestrach.

Aby uniknąć negatywnych skutków braku aktualizacji danych w rejestrach, należy na bieżąco informować właściwe urzędy o zaistniałych zmianach.

We współpracy z ekspertami FGGH IP zyskasz pewność, iż wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane do właściwych organów w odpowiedniej formie i terminie.