Badanie czystości patentowej

Badanie czystości patentowej to kluczowe narzędzie w procesie oceny ryzyka związanego z naruszeniem praw własności intelektualnej przez dany produkt, technologię lub proces. Polega ono sprawdzeniu, czy cechy techniczne rozwiązania, które ma być wdrożone na rynek są chronione przez prawa własności przemysłowej należące do podmiotów trzecich. Realizacja badania czystości patentowej składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest identyfikacja stanu techniki (dokumentów patentowych) ujawniających cechy techniczne zbieżne z badanym rozwiązaniem. W etapie drugim, dokumenty wytypowane jako relewantne analizowane są pod kątem ich aktualnego stanu prawnego i zakresu ochrony. Ryzyka naruszeń mogą być oceniane z perspektywy istniejących i przyszłych zagrożeń. W przypadku zgłoszeń patentowych (gdzie nie znany jest ostateczny zakres ochrony) można oceniać jedynie potencjalne ryzyko naruszeń, natomiast w przypadku udzielonych patentów, które chronią konkretne cechy danego wynalazku, analizuje się, czy zakres tej ochrony stanowi ograniczenie dla wdrożenia badanego rozwiązania. Ponieważ status prawny dokumentów patentowych może ulegać zmianom, badanie czystości patentowej powinno się przeprowadzać na etapie rozwoju projektu jak i przed rozpoczęciem jego oferowania czy sprzedaży. Badanie czystości patentowej powinno się prowadzić w odniesieniu do konkretnego terytorium, gdyż stan prawny danego wynalazku może się różnić między krajami, na przykład ochrona patentowa wygasła w danym kraju, a ponadto różny może być zakres udzielonego monopolu patentowego. 

Ocena, czy dane rozwiązanie jestczyste patentowo” umożliwia klientom uniknięcie potencjalnych procesów sądowych związanych z naruszeniem cudzych praw patentowych oraz strat materialnych związanych z zablokowaniem możliwości korzystania z własnego rozwiązania. Dzięki tej analizie przedsiębiorcy mogą podejmować świadome decyzje biznesowe dotyczące dalszego rozwoju i komercjalizacji swoich technologii. 

Nasza kancelaria patentowa, specjalizująca się w doradztwie związanym z prawami własności przemysłowej, oferuje klientom profesjonalne badania czystości patentowej, w których, wykorzystujemy swoją wiedzę, doświadczenie i dostęp do specjalistycznych baz patentowych. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że ich interesy są chronione, a potencjalne ryzyko związane z naruszeniem cudzych praw wyłącznych jest minimalizowane.

Freedom to Operate – swoboda działania

Freedom to Operate, czyli swoboda działania, to specyficzny rodzaj badania czystości patentowej, który pozwala na ocenę tzw. swobód produkcyjnych. Celem FTO (Freedom to Operate) jest ocena globalnych ryzyk dla podejmowanej działalności biznesowej związanej z daną technologią.

W badaniu FTO identyfikuje się nie tylko ryzyka naruszeń ale też dokumenty stanowiące stan techniki, które można wykorzystać do opracowywania własnego rozwiązania. W ramach tej analizy rzecznicy patentowi i eksperci z zakresu własności intelektualnej identyfikują istniejące prawa własności przemysłowej, które chronią cechy rozwiązania zbieżne do badanej technologii lub produktu. Następnie przeprowadzają ocenę ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem tych praw oraz sugerują ewentualne działania mające na celu minimalizację tego ryzyka. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę FTO jest określenie terytorium potencjalnego wdrożenia. W przypadku produktów lub technologii o globalnym zasięgu istotne jest przeprowadzenie analizy czystości patentowej na wielu rynkach, aby upewnić się, że nie naruszają one praw patentowych w żadnym z krajów, w których firma chce prowadzić działalność.

Ocena Freedom to Operate często jest jednym z elementów analizy portfolio klienta badanym podczas due diligence, kiedy inwestor ocenia ryzyko dotyczące zbywalności produktów lub technologii firmy.