Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych

Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych stanowi istotny element biznesu przedsiębiorstw działających w obszarze innowacji i rozwoju nowych produktów. Wynalazki, będące rezultatem kreatywnego procesu twórczego, stanowią kluczowy zasób niematerialny i konkurencyjny atut firmy. W ramach ochrony tych wartościowych aktywów, jako patenty lub wzory użytkowe kancelaria FGGH IP oferuje kompleksowe wsparcie całego procesu rozwojowego, obejmujące m.in. analizę stanu techniki, opracowywanie zgłoszeń patentowych, prowadzenie postępowań przed urzędami patentowymi oraz reprezentowanie klientów w sporach i procesach sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. 

Dzięki indywidualnemu podejściu oraz specjalistycznej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem rzeczników patentowych kancelarii FGGH IP, nasi klienci mogą skutecznie chronić swoje wynalazku i uzyskać wyłączność na rynku, zapewniając sobie stabilny rozwój oraz ochronę przed konkurencją. 

Zalety ochrony prawnej wynalazku

Ochrona prawna wynalazku przynosi szereg istotnych korzyści, które wpływają korzystnie na rozwój firmy oraz utrzymanie jej pozycji na rynku. Po pierwsze, ochrona patentowa zapewnia wyłączny 20-letni monopol na korzystanie z rozwiązania, co daje przedsiębiorstwu czas na wypracowanie i utrzymywanie pozycji lidera w danej branży. Po drugie, opatentowanie wynalazku wzmacniania pozytywny odbiór firmy wśród klientów, którzy doceniają jakość oferowanych produktów. Po trzecie, prawa wyłączne stanowią cenne aktywa przedsiębiorstwa, które mogą być przedmiotem aportu dając możliwości pozyskiwania środków na jego dalszy rozwój. Ochrona patentowa stanowi także solidną podstawę do negocjacji zawierania umów z partnerami biznesowymi i udzielania licencji, co może także przynieść dodatkowe źródła dochodów dla przedsiębiorstwa.

Ponadto, ochrona wynalazków sprzyja inwestycjom w badania i rozwój, ponieważ daje pewność, że wypracowane rozwiązania nie będą wykorzystywane przez konkurencję bez zgody uprawnionego przedsiębiorstwa, co z kolei może pobudzić innowacje i dalszy rozwój firmy. Warto również podkreślić, że posiadanie patentu może zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach inwestorów, co może ułatwić pozyskiwanie finansowania na kolejne projekty badawczo-rozwojowe.

Kolejną zaletą ochrony patentowej wynalazku jest możliwość skutecznego zwalczania podróbek, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność firmy oraz jej reputację na rynku. Ponieważ patent jest prawem skutecznym erga omnes, jakiekolwiek działania wchodzące w strefę udzielonego monopolu bez zgody uprawnionego z patentu jest uznawane za naruszenie prawa. W sytuacji stwierdzenia naruszenia patentu, właściciel patentu może skorzystać z dostępnych środków prawnych, w tym wystąpić na drodze sądowej przeciwko osobom naruszającym jego prawa z roszczeniem o zaniechanie naruszania patentu, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Uprawniony  z patentu może także żądać od naruszyciela opublikowania części lub całości orzeczenia stwierdzającego naruszenie patentu, co  często skutecznie odwodzi innych potencjalnych nieuczciwych przedsiębiorców od powielania takiego procederu. 

Prawo ochronne na wzór użytkowy – jak je uzyskać?

Aby uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy, należy przejść przez procedurę zgłoszenia i rozpatrzenia tego wzoru we właściwym urzędzie patentowym. Proces ten obejmuje kilka etapów. 

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wzoru użytkowego do odpowiedniego urzędu patentowego. W zależności od terytorium, na którym zgłaszający ubiega się o ochronę wzoru użytkowego, zgłoszenia można dokonać w krajowym urzędzie patentowym właściwym dla danego kraju, w Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), lub skorzystać z procedur dostępnych w organizacjach międzynarodowych, takich jak Europejski Urząd Patentowy (EPO) czy Światowe Biuro ds. Własności Intelektualnej (WIPO) Zgłoszenie powinno zawierać opis rozwiązania, zastrzeżenie ochronne, rysunek przedstawiający wzór. Istotne są także dane formalne zgłaszającego, wskazanie twórcy bądź twórców wzoru oraz wniesienie naleznych opłat urzędowych.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd patentowy sprawdza jego poprawność formalną i kompletność dokumentacji, a następnie (w jurysdykcjach gdzie obowiązuje system badawczy) przeprowadza badanie merytoryczne przesłanek zdolności ochronnej wzoru. Ponieważ wzorem użytkowym może być tylko rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci, prawo ochronne na wzór użytkowy nie uzyska wynalazek dotyczący na przykład sposobu otrzymywania, takie rozwiązanie może być chronione patentem.

Jeśli zgłoszone rozwiązanie jest nowe i nadaje się do przemysłowego zastosowania, wówczas urząd patentowy udziela prawa ochronnego na wzór użytkowy. Czas trwania ochrony wzoru użytkowego liczy się od daty dokonania zgłoszenia i wynosi maksymalnie 10 lat.

Dla zachowania ważności ochrony konieczne jest wnoszenie okresowych opłat za ochronę wzoru.

Warto również pamiętać, że nie w każdym kraju istnieje możliwość uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, różne też są procedury przed krajowymi urzędami patentowymi. Zatem ubieganie się o ochronę wzoru użytkowego może być procesem skomplikowanym i wymagać specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa patentowego oraz znajomości praktyk urzędów patentowych. Dlatego wielu przedsiębiorców i twórców decyduje się na skorzystanie z usług kancelarii prawno-patentowej FGGH IP, w której rzecznicy patentowi posiadają uprawnienia i wiedzę w zakresie uzyskiwania ochrony prawnej na wzory użytkowe, dzięki czemu mogą pomóc w skutecznym uzyskaniu ochrony. Skorzystanie z usług profesjonalistów z FGGH IP pozwala na przeprowadzenie tego procesu sprawnie i optymalnie kosztowo. Dzięki temu można uniknąć błędów i zwiększyć szanse na uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy.