Rzecznik patentowy Kraków

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej. Występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. To specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, który posiada uprawnienia do reprezentowania klientów w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i egzekwowaniem praw własności przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Jest to zawód wymagający  posiadania umiejętności oraz wiedzy zarówno z zakresu prawa, jak i zagadnień z dziedziny techniki, ponieważ rzecznik patentowy zajmuje się nie tylko udzielaniem porad i konsultacji prawnych, ale świadczy także pomoc  techniczną polegająca na przygotowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej, opracowywaniu opisów technicznych, czy też prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Zakres działania rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy jako pełnomocnik uczestniczy w procesie uzyskiwania praw własności przemysłowej na rzecz  klienta. Jego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz reprezentowanie klienta przed właściwymi organami, takimi jak Urząd Patentowy, w toku procedury udzielania praw dla zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy też znaków towarowych. Rzecznik patentowy udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, przeprowadza także badania stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej. Świadczy także pomoc techniczną, a jego głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań i zapewnienie uzyskania należytej ochrony przedmiotom praw własności przemysłowej należących do klienta. Po uzyskaniu prawa wyłącznego  rzecznik patentowy nadzoruje jego ważność  poprzez regularne wnoszenie  należnych opłat. Ponadto, w razie naruszenia praw, reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych mających na celu ochronę i egzekwowanie tych praw. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznik patentowy zobowiązany jest także do przestrzegania zasad etyki zawodowej rzeczników patentowych. Jednym z obowiązków rzecznika patentowego jest dbanie o rozwój  zawodowy poprzez ustawiczne kształcenie oraz udział w zawodowych szkoleniach, co pozwala na  należyte reprezentowanie  interesów swoich klientów. 

Kompleksowa ochrona praw własności przemysłowej – kancelaria FGGH IP

Kancelaria patentowa FGGH IP z Krakowa oferuje kompleksowe wsparcie w uzyskiwaniu, a następnie utrzymywaniu ochrony praw własności przemysłowej, takich jak: wynalazki wzory użytkowe, wzory przemysłowe  oraz znaki  towarowy. Kancelaria zapewnia wsparcie dla przedsiębiorców, naukowców czy też wynalazców pragnących zabezpieczyć swoją twórczość.    Bogate  doświadczenie  oraz  wiedza praktyczna  z zakresu prawa własności intelektualnej to cechy wyróżniające zespół FGGH IP. W ramach kompleksowej ochrony towarzyszymy twórcom na każdym etapie tworzenia rozwiązania. Opracowujemy umowy regulujące prawa twórców i ich partnerów biznesowych, zwracamy uwagę na prawnoautorskie aspekty tworzonych projektów, a także doradzamy jak zarządzać posiadanym portfolio praw własności intelektualnej. Jednym z głównych obszarów działalności naszej kancelarii prawno-patentowej w Krakowie jest pomoc w zakresie uzyskiwania praw własności przemysłowej, sporządzanie umów, w tym umów licencyjnych, umów o zachowaniu poufności, doradztwo w zakresie strategii ochrony praw własności przemysłowych, due diligence, zagadnienia związane  z prawnoautorską ochroną rozwiązań. Rzecznicy patentowi kancelarii pomagają klientom w procesie uzyskiwania patentów na ich wynalazki, ochrony wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych, począwszy od analizy stanu sprawy przez przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, po reprezentację przed Urzędem Patentowym w trakcie postępowania rejestrowego.  Dzięki doświadczeniu i wiedzy, zapewniamy klientom skuteczne doradztwo, które umożliwia uzyskanie praw wyłącznych oraz zabezpieczenie  przed naruszeniami praw.

 Oferujemy szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem portfelem własności intelektualnej – odnowienia, zmiany w rejestrach, analizy ryzyka naruszeń prawnych oraz egzekwowanie praw w przypadku wystąpienia naruszeń. 

Wszystkie działania podejmowane są po analizie potrzeb klientów oraz dostosowane do indywidualnych sytuacji, założeń i wymagań. Profesjonalizm oraz dbałość o interesy klientów stanowią fundamenty naszej działalności, co pozwala na budowanie z klientami długofalowych relacji opartych na zaufaniu i współpracy.  

Z naszej oferty korzystają twórcy, przedsiębiorcy, a także naukowcy z Krakowa, jak i okolic.